Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Firma Handlowa TECH-TRADE ul. Wiśniowa 12, 80-180 Borkowo.

§1. Postanowienia ogólne

1. OWSiD stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez F.H. TECH-TRADE w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
2. OWSiD są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie F.H. TECH-TRADE lub na stronie internetowej www.owsid.techtrade.pl.
3. Niniejsze OWSiD są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWSiD mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWSiD tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
5. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed OWSiD.

§2. Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw określenia oznaczają:
1. SPRZEDAJĄCY – F.H. TECH-TRADE ul. Wiśniowa 12, 80-180 Borkowo
2. KUPUJĄCY – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. TERMIN PŁATNOŚCI – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna.
4. TOWAR – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, zamówienia, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
5. USŁUGA – wszelkie usługi oraz związane z nimi świadczenia, których sprzedaż stanowi przedmiot umowy.
6. ZAMÓWIENIE – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, zawierająca, co najmniej nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie wraz z numerem NIP, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
7. POTWIERDZENIE – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
8. STRONY – Sprzedawca i Kupujący.

§3. Zamówienie

1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet, jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawione przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zamówień przez Kupujących, w oparciu o opisy towarów i warunki dostaw, w tym cenę. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
2. Ewentualne zapytania ofertowe należy kierować na adres: F.H. TECH-TRADE ul. Wiśniowa 12, 80-180 Borkowo, na adres poczty elektronicznej biuro@techtrade.pl bądź faksem pod numerem +48 58 320 36 70, ew. na inne adresy/numery uzgodnione uprzednio w formie pisemnej ze sprzedającym.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Kupujący zapoznał się
i zaakceptował w całości OWSiD firmy F.H. TECH-TRADE.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż po złożeniu zamówienia nie mają zastosowania Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) Kupującego, chyba, że zostaną ustalone inne szczegółowe warunki w formie pisemnej. Doradztwo Sprzedającego w zakresie właściwości technicznych i zastosowania towarów przebiega według najlepszej wiedzy i doświadczenia. Jednak wszelkie dane na temat przydatności i zastosowania towarów są niewiążące i nie zwalniają Kupującego z przeprowadzenia własnych badań i prób.
4. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
A. Nazwę Kupującego – oraz dane osoby uprawnionej do składania zamówień w imieniu Kupującego wraz
z wskazaniem dokładnego adresu fakturowego i dostawy.
B. Numer NIP lub odpowiednik.
C. Wskazanie numeru oferty, jeśli dotyczy.
D. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty.
E. Ilość zamówionego towaru.
F. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
5. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
6. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w § 3 ust.4 OWSiD firmy F.H. TECH-TRADE.
7. Kupujący ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia musi nastąpić w formie pisemnej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji.
8. W przypadku odstąpienia Kupującego od realizacji zamówienia po terminie wymienionym w pkt. 7 powyżej, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50% wartości zamówienia.
9. Po wysłaniu towaru przez dostawcę zagranicznego, Kupujący, który odstąpił od zamówienia zapłaci karę umowną w wysokości 100% wartości zamówionego towaru.
10. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się zdarzenia, na które Sprzedający nie ma wpływu ani kontroli i nie może ich przewidzieć. Niewykonanie w całości lub w części z powodu ”siły wyższej” uprawniają strony do odstąpienia od umowy, jednak bez prawa Kupującego do odszkodowania.

§4. Cena/Płatność

1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami, ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług, według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym
w fakturze.
4. Kupujący zobowiązuje się przekazać wszelkie informacje dotyczące spłaty należności, jak również informacje o wyraźnej zmianie możliwości spłaty lub jakiejkolwiek innej sytuacji mającej wpływ na powyższe.
5. Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedający mógł zażądać analizy wiarygodności finansowej Kupującego
w okresie trwania umowy. W szczególności sprzedający może żądać dostarczenia prawem przewidzianych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, oświadczeń o braku prowadzonych przeciw Kupującemu postępowań egzekucyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających możliwość wykonania przez Kupującego obowiązku zapłaty za dostarczony towar/usługę. Realizacja obowiązku informacyjnego będzie dokonywana w terminie rozsądnym.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
7. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądanie przedpłaty na towary/usługi z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
8. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
9. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar/usługę realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
11. Do momentu zapłaty pełnej ceny sprzedaży towar pozostaje własnością Sprzedającego (zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej). Kupujący, na żądanie sprzedającego, w przypadku braku zapłaty za towar umożliwi sprzedającemu odbiór towaru, co nie wyłącza obowiązku naprawienia przez Kupującego wynikającej z tego działania szkody.
12. Wszelkie atesty i certyfikaty są odpłatne i nie są dostarczane bezpłatnie przy dostawie, brak atestów nie zwalnia Kupującego od terminowego regulowania należności.

§5. Dostawa

1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku obie strony ustalą nowy termin dostawy towaru.
3. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,2% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 3 ust 7, 8, 9.
5. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§6. Reklamacje

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość, ilość i asortyment jak również zgodność rysunków z dostarczonym towarem, a także natychmiast w momencie stwierdzenia rozbieżności zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności wskazując rodzaj wad i/lub niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. Wady dające się natychmiast stwierdzić muszą być zareklamowane przed użyciem towaru. Jeżeli Kupujący nie zgłosi reklamacji w terminie 3 dni, towar traktowany jest, jako zgodny z zamówieniem. Jeżeli wady zostaną wykryte w trakcie użytkowania, zgłoszenie musi nastąpić natychmiast po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia. W przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uznana.
2. Reklamacje towaru powinny być zgłaszane przez Kupującego tylko w formie pisemnej koniecznie przed jego użyciem, obróbką lub dalszą odsprzedażą.
3. W terminie 21 dni od daty zgłoszenia przez Kupującego pisemnej reklamacji jakościowej, Sprzedający jest zobowiązany do przedstawienia swojego wstępnego stanowiska odnośnie sposobu załatwienia reklamacji, ostateczny termin zakończenia obsługi reklamacji uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy, w tym terminu wykonania badań rozjemczych.
4. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, a druga Strona się odwoła od takiej decyzji może zostać zatrudniona niezależna instytucja w celu rozstrzygnięcia sporu. Koszty jej zatrudnienia poniesie Strona, na której niekorzyść spór zostanie rozstrzygnięty.

§7. Przejście ryzyka i prawa własności

1. Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia/pogorszenia towarów, jak również ryzyko wszelkich szkód wynikłych z ich posiadania i używania, przechodzi na Kupującego po odebraniu towaru potwierdzone protokołem odbioru. 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru (zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej), co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach. Kupujący, na żądanie Sprzedającego,
w przypadku braku zapłaty za towar, umożliwi Sprzedającemu odbiór towaru w tym również demontażu na koszt kupującego, co nie wyłącza obowiązku naprawienia przez Kupującego wynikającej z tego działania szkody, maksymalnie do wartości zamówienia.
3. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący, na żądanie Sprzedającego, jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§8. Gwarancja

1. Sprzedający udziela na sprzedany towar gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży. Warunki gwarancji reguluje szczegółowa karta gwarancyjna dostarczana wraz z dokumentacją.
2. Gwarancja obejmuje wady spowodowane wadliwym wykonaniem albo wadami materiałowymi ukrytymi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wada wynika z niewłaściwego użytkowania bądź korzystania z towarów, a w szczególności ma związek z naruszeniem zasad ich prawidłowej obsługi, konserwacji, składowania, przechowywania i przemieszczania, jak również instalacji i montażu – określonych w instrukcji obsługi, bądź innej dokumentacji dostarczonej Kupującemu, albo zwyczajowo przyjętych dla towarów danego rodzaju, w tym wynikających z powszechnie przyjętych zasad techniki.
3. Gwarancja nie obejmuje wad jawnych, które Kupujący mógł stwierdzić – przy zachowaniu należytej staranności – w chwili wydania mu towarów, w tym realizując obowiązek ich odbioru i zbadania, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej. Gwarancja nie obejmuje części normalnie zużywających się, elastomerów, części trących podczas pracy i współpracujących.
4. Zdarzenia i fakty, na które Sprzedający nie ma wpływu, kontroli i nie może ich przewidzieć, kwalifikowane są, jako SIŁA WYŻSZA i zwalniają Sprzedającego od wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej i zobowiązań dostawczych. W szczególności, lecz nie wyłącznie, za siłę wyższą uważa się takie zdarzenia losowe jak ograniczenia energetyczne, wstrzymanie transferu dewiz, strajki, bunty, wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, sabotaże, awarie lub wynikających z konieczności zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, ustawami i innymi aktami prawa lub z konfliktu z pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi.
5. Samowolne dokonywanie napraw i przeróbek przez Kupującego lub na jego zlecenie jest niedopuszczalne i powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
6. Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy produkt jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela Sprzedającego o zakresie uznania szkody. Niezależnie od powyższego odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje: utraty zysków, utraty kontraktów, utraty możliwości użytkowania, utraty danych ani strat wynikowych lub pośrednich, ani też jakichkolwiek strat czy szkód jakiegokolwiek rodzaju, wynikających z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszych OWSiD.
7. Szczegółowe warunki gwarancji dostarczane są każdorazowo do zakupionego towaru usługi, lub na życzenie Kupującego.
8. W związku z udzieloną gwarancją wyłączone zostają uprawnienia z tytułu rękojmi.

§9. Postanowienia Końcowe

1. Akceptując niniejsze OWSiD Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego.
2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
3. Kupujący jest uprawniony do cesji praw i przeniesienia obowiązków wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy, w tym opisanych w niniejszych OWSiD, wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie.
4. Nagłówki poszczególnych rozdziałów, punktów i akapitów niniejszych OWSiD służą wyłącznie celom porządkowym i nie mają wpływu na interpretację zwieranych umów.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSiD mają zastosowanie przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień oraz OWSiD, jako całości.
7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych OWSiD. Wszelkie spory, o ile polubowne rozwiązanie nie jest możliwe, Strony poddają pod jurysdykcję sądów polskich, organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.