RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły znajdują się poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H. TECH TRADE z siedzibą w Borkowie przy ul. Wiśniowej 12.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez F.H. TECH TRADE, co oznacza w szczególności:
– zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z nami umowy, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– oferowaniu Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu ((podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Kategorie danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:
– podstawowe dane identyfikacyjne,
– dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
– elektroniczne dane identyfikacyjne,
– dane dotyczące polisy ubezpieczeniowej,
– dane dotyczące zawarcia umowy/ugody.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, ubezpieczeniowym, brokerskim, likwidatorom szkód oraz innym niezależnym odbiorcom takim jak partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych

1. Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
2. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
3. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy.

7. Przysługujące prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Informacja o automatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, może być jednak warunkiem przedstawienia ofert i usług dobranych pod kontem zawarcia ewentualnej umowy, warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. W przypadku odmowy podania danych możemy odmówić zawarcia umowy.

10. Informacja o źródle danych (w przypadku gdy dane nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dotyczą)

Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze strony internetowej firmy oraz przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego.

11. Kontakt IOD

F.H. TECH-TRADE
ul. Wiśniowa 12
80-180 Borkowo
tel. +48 58 320 36 70
email: iod@techtrade.pl